ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm). Điều này giúp cho doanh nghiệp hệ thống hóa “chuỗi thực phẩm” của mình để chúng đạt được những tiêu chí an toàn trong vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Các bài viết có liên quan về tiêu chuẩn hạt điều:

ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm, từ nông trại tay người mua thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000 chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn trong thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm của doanh nghiệp đó là an toàn.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) đã phát triển Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000. ISO và các nước thành viên đã sử dụng cách tiếp cận Hệ thống Quản lý Chất lượng và điều chỉnh nó để áp dụng cho An toàn Thực phẩm dựa trên sự kết hợp các nguyên tắc HACCP đã được sử dụng rộng rãi và đã được chứng minh và Tốt Các Nguyên tắc Sản xuất.

Chuỗi thực phẩm trong tổ chức Doanh Nghiệp Bao gồm các thành phần như sau:

 • Nhà sơ chế thực phẩm
 • Nơi sản xuất
 • Khu thiết bị
 • Kho bảo quản
 • Nơi vận chuyển
 • Vật liệu bao gói
 • Các nguyên vụ liệu
 • Thanh phần phụ gia
 • Nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối
 • Điểm dịch vụ bán lẻ
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) đã phát triển Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) đã phát triển Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000

Chứng Chỉ ISO 22000 Giúp Ích Gì Cho DN Sản Xuất Hạt Điều?

Khi doanh nghiệp sản xuất hạt điều đạt được Chứng chỉ ISO 22000 đó là một minh chứng cho phép khách hàng của doanh nghiệp thấy rằng họ có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm an toàn và chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất hạt điều. Khi DN có ISO 22000 thì từ đó mang lại niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm hạt điều của Cty là An Toàn. Vấn đề về An toàn thực phẩm về hạt điều ngày càng trở nên quan trọng hơn khi khách hàng yêu cầu thực phẩm hạt điều an toàn và các nhà chế biến thực phẩm yêu cầu các thành phần thu được từ nhà cung cấp của họ phải an toàn.

Tiêu chuẩn ISO 22000 Bao Gồm Các Yêu Cầu Cụ Thể Như Sau:

 1. Có Chính sách An toàn Thực phẩm hạt điều tổng thể cho tổ chức của bạn, do lãnh đạo cao nhất phát triển.
 2. Đặt ra các mục tiêu sẽ thúc đẩy các công ty của bạn nỗ lực tuân thủ chính sách này.
 3. Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống quản lý và lập hồ sơ hệ thống.
 4. Lưu giữ hồ sơ về hiệu suất của hệ thống.
 5. Thành lập nhóm cá nhân đủ điều kiện để thành lập Đội chuyên trách về an toàn thực phẩm về hạt điều.
 6. Xác định các thủ tục giao tiếp để đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các liên hệ quan trọng bên ngoài công ty (cơ quan quản lý, khách hàng, nhà cung cấp và những người khác) và để giao tiếp nội bộ hiệu quả cho các vấn đề về an toàn thực phẩm hạt điều cho Cty.
 7. Có một kế hoạch khẩn cấp để giải quyết các vấn đề liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm hạt điều.
 8. Tổ chức các cuộc họp xem xét của ban lãnh đạo để đánh giá hiệu suất của FSMS (Food Safety Management System).
 9. Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động hiệu quả của FSMS (Food Safety Management System)bao gồm nhân viên được đào tạo và có trình độ phù hợp, đủ cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc thích hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm hạt điều.
 10. Thực hiện các Chương trình Tiên quyết.
 11. Tuân theo các nguyên tắc HACCP.
 12. Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc để xác định sản phẩm.
 13. Thiết lập hệ thống hành động khắc phục và kiểm soát sản phẩm không phù hợp.
 14. Duy trì một quy trình được lập thành văn bản để xử lý việc thu hồi sản phẩm.
 15. Điều khiển các thiết bị giám sát và đo lường.
 16. Thiết lập và duy trì và chương trình kiểm toán nội bộ.
 17. Liên tục cập nhật và cải tiến FSMS (Food Safety Management System).

Một Số Chứng Chỉ Tương Đương Có Liên Quan:

 • VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm Việt nam (VSATTP – Vietnam food safety certificate)
 • HACCP: Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn. (HACCP – Hazard analysis, critical control points)
 • SFQ: Thực phẩm Chất lượng An toàn (SFQ – Safe Quality Food Institute),
 • FSSC: Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm (FSSC – Food Safety System Certification),
 • BRC: Chứng nhận của hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc (BRC – Global Standard for Food Safety),
 • GFSI: Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI – Global Food Safety Initiative),
 • ISO: Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá dành cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO – International Organization for Standardization – ISO 22000),
 • GMP:Chứng chỉ GMP về thực hành sản xuất tốt (GMP – Good Manufacturing Practices),

Bài Viết Liên Quan