Các công ty chủ chốt của ngành điều tại TOGO đã gặp nhau vào cuối tuần trước ở Sokodé (cách Lomé 340 km về phía bắc) để thảo luận về quy định của chiến dịch tiếp thị 2022-2023. Chiến dịch được phát động gần đây sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022.

Đối với nhà xuất khẩu, họ phải xuất trình giấy phép xuất khẩu trước khi mua hàng. Họ cũng phải khai báo việc xuất khẩu với Hội đồng các nhà xuất khẩu điều Châu Phi (CEFA) và Hội đồng liên chuyên gia của ngành điều Togo (CIFAT) để xin giấy phép xuất khẩu. Đối với chiến dịch đang diễn ra, gần 35.000 tấn – so với 27.360 tấn vào năm 2021– sẽ được người mua xử lý, ở mức giá cạnh tranh là 340 FCFA / Kg so với 320 FCFA / kg vào năm 2021.

Cần lưu ý rằng ngành điều đang mở rộng nhanh chóng ở Togo và sản lượng của nước này đã tăng từ 6.268 tấn năm 2014 lên 35.000 tấn năm 2021, (tăng hơn 450%)

Qũy MIFA Bơm hơn 500 triệu FCFA Hỗ Trợ Qũy Chế Biến Hạt Điều

Trung tâm Complexe Cajou du đã có thể đảm bảo 500.000.000 FCFA với sự trợ giúp của Cơ chế khuyến khích tài trợ nông nghiệp dựa trên chia sẻ rủi ro (MIFA). Công ty sẽ sử dụng quỹ này để hiện đại hóa hoạt động sản xuất của mình. Trung tâm Complexe Cajou du chế biến hạt điều bằng thiết bị tự động và với sự giúp đỡ này, nó đã có thể tạo ra 200 việc làm trực tiếp, chủ yếu cho phụ nữ và 100 việc làm tạm thời, ở Sagbadeï, một ngôi làng ở miền Trung của Togo.