Phế Phẩm Tôm, Đầu Tôm, Vỏ Tôm, Đuôi Tôm

Thông tin tóm tắt sản phẩm Phế Phẩm Đầu Tôm, Vỏ Tôm, Đuôi Tôm là phần còn lại sau khi chế biến tôm trong nhà máy sản xuất, được dùng đê làm làm thức ăn chăn nuôi, làm bột cá, ủ làm thức ăn cho ấu trùng ruồi lính đen, ủ làm phân bón, chiết xuất chitin, sản xuất chitosan……

  • Tên Sản phẩm: đầu, vỏ tôm phế
  • Thành Phần: Tôm

Read more